ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း 2021

ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း 2021 1

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း 2021 ပဵၼ်ဢႅပ်ႊဢၼ်ႁူမ်ႈ ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ဝၼ်းလိူၼ်လပ်းလိူၼ်မူၼ်းၼႆၶႃႈ။

ပၵ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း 2021 2

4 တင်းႁၼ်ထိုင်

  1. In my opinion, It’s good for our shan ethnic to have own cleaned. I have never known that in our shan society also have own web like that.
    ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းတီႈ တႆးႁဝ်းၵေႃႈ မီးဝႅတ်ႉသၢႆႉၸိူင်းၼႆ။ ၶႃႈတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမီး ၸၼ်ထၢၼ်ႈသင်သေ မႃးပၼ်တၢင်းႁၼ်ထို်င်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႊဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်တႆးၵေႃႉၼိူင်ႈသေႈ ၶႂ်ႈၸူမ်းၸွမ်းလႄႈ တိူၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈၼမ်ၼမ်။

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ