ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၶဝ်တၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ။
ၼႂ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ-
* တႄႇဢဝ် ပီ 1910 တေႃႇထိုင် ပီ 2030 ပႃးဝႆႉဝၼ်းတႆးလႄႈ ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ။
* ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉတႆး၊ ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈ။
* ၶႂ်ႈႁႃဝၼ်းတႆးႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ ႁႃလႆႈငၢႆႈꧦယူႇယဝ်ႉ။
* သႂ်ႇႁၢင်ႈၽၢႆႇလင်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶဵင်ႇသႅၼ်းၽွၼ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈ လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ၵေႃႈလႆႈ။
* တူၺ်းလႆႈဝၼ်းယွႆႈယႅမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ- ဝၼ်းထုၼ်း၊ ဝၼ်းပျၢတ်ႈ၊ ဝၼ်းသိၼ်တႄႇၵႂႃႇ။
* ၶႂ်ႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉဝၼ်းၵိူတ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈလႆႈ။
* ၶႂ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈလႆႈ၊ သင်ၵူဝ်လိုမ်းတႅမ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉသေဢၼ်ဢၼ်ၵေႃႈလႆႈ။
* တူၺ်းလႆႈပႃး ဝၼ်းပိၵ်ႉလုမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ဝၼ်းပွႆးတႆး။
* တႃႇၸႂ်ႉ Widget တီႈၼိူဝ် Home Screen ၵေႃႈပႃးဝႆႉလႄႈ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတေႉ။
သင်လႆႈၸႂ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ၼႆႉၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄတီႈၼႂ်း Facebook, Twitter သေၵမ်း၊
ဢမ်ႇၼၼ် လၢတ်ၼႄပၼ် ႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းၽူႈၶူင်သၢင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – FelixMm
ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး 1

23 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ