ပိူင်တႅၵ်ႈတႆး

 

ပိူင်တႅၵ်ႈတႆး 1ဢႅပ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢႅပ်း ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႊပၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈ ထုင်းတႆး ဢၼ်ၼိူင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတေႉ တိုၵ်ႉၶူင်ႊပၼ်ဝႆႉ တၢင်းယၢဝ်း၊ တၢင်းၼၵ်း ၵွၺ်းၶႃႈ။ ဝၢႆးမႃး တေသိုပ်ႇထႅမ်သႂ်ႇပၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈထႅင်ႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇၶႃႈ။

 

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – SCPA

ပိူင်တႅၵ်ႈတႆး 2

8 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ