ပရိတ်ႈလူင် 11 သုၵ်ႈ

ပရိတ်ႈလူင် 11 သုၵ်ႈ 1

လရိတ်ႈလူင် 11 သုၵ်ႈ လႄႈ တီႈပွင်ႇၽၢႆႇတႆး

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – SCPA

ပရိတ်ႈလူင် 11 သုၵ်ႈ 2

2 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ