ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်း

ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်း 1တႃႇတေပဵၼ် ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ သႅင်ငဝ်း (လႃႈသဵဝ်ႈ)
တီႈလႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ပဵၼ်ပပ်ႉမႃး၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်သွၼ်လႄႈပီမႂ်ႇ ဝႆႉသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း သူင်ပၢႆးမွၼ်းမႃး၊ ၾိင်းထုင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁၢႆ သၢႆၸႂ်ပၢႆးမွၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈၼႆယဝ်ႉ ။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း
ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်း 2

13 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ