ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး

ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး 1

Shan language books with a wealth of knowledge

Books written in Shan language have been converted to PDF files. This app is called “Tai or Shan Books” for easy reading.

The books included in this application are about successful and famous Buddhist monks. History of the Shan (Tai)

ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး 2

ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ – Sai Mao Kham

22 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ