တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ 1

လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်မႃး-
ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း၊ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈသေ မီးလွင်ႈပိၵ်ႉႁူ၊တူမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူၼူၵ်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ပိုၼ်း၊တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁူႉႁၼ် ၵွပ်ႈၼၼ်ၸင်ႇ လႆႈပဵၼ်မႃးႁူင်းပွႆႇသဵင် တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ။

ယိူင်းဢၢၼ်း-
တႃႇပိုတ်ႇႁူ ပိုတ်ႇတႃၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေႁပ်ႉႁူႉ ၶိုတ်းတၼ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ်ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 May 2015။

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ
တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ 2

1 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ