တႆးသၶိဝ်ႇရ် ဝီႇၽီႇဢဵၼ်ႇ

တႆးသၶိဝ်ႇရ် ဝီႇၽီႇဢဵၼ်ႇ 1

ဢႅပ်ႉတႆးသၶိဝ်ႇရ်ဝီႇၽီႇဢဵၼ်ႇတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၽူင်းသိူင်ႇသိမ်းမၢႆလပ်ႉၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လၢႆႈဢွင်ႈတီႈယူႇ မၢႆၶိူင်ႈၽူင်းႁဝ်းၼိူဝ်ဢိၼ်းတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်းလၢႆးၼႆၶႃႈ ။

တႆးသၶိဝ်ႇရ် ဝီႇၽီႇဢဵၼ်ႇ 2

4 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ