တႆးထီႇဝီႇ – Tai TV

တႆးထီႇဝီႇ - Tai TV 1

Tai TV is a video application for viewing online video news, music, tip, and other. It contains popular Tai (Shan) music channels such as Mong Loi, Tai Freedom, Tai Mai, Love Shan Music, Tai TV Online, and Tai Music.

တႆးထီႇဝီႇ - Tai TV 2

9 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ