တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ 1

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈပိၼ်ႇၽႃသႃ တႅမ်ႈဝႆႉသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်မႃး App ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ ထိုင်ပၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်း တေလႆႈလႅၵ်ႈၸႂ်ႉ Digital မႃးယဝ်ႉလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီ တႃႇၵူႈၵေႃႉယူႇ။

ၼႂ်းဢႅပ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉယူႇ တွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ လႄႈ လၵ်းမၢႆလၢႆလၢႆတွၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇႁဝ်းၶဝ် ဢၢၼ်ႇၸွမ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းသေ ဝူၼ်ႉၸွမ်း ထတ်းသင်ၸွမ်းသေယဝ်ႉ တႅမ်ႈမၢႆဝႆႉပႃး တွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင် ႁဝ်းသမ်ႉလႆႈတၢင်းႁူႉသင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉ ယႃႇလိုမ်းဢဝ်မႃးၸႂ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႃႈ သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႉၸိုင် တေမိူၼ်တဵၵ်းၼမ်ႉထွၵ်ႇၼႂ်းသၢႆးၵူၺ်းယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈ မီးပၼ်ႁႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်လွင်ႈ ဢႅပ်ႉၼႆႉၸိုင် တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး ၽူႈၶူင်သၢင်ႈလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလီ တႃႊၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၼႆ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈယုမ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢီးမေးလ် – pldevapp@pm.me

The Democracy ( in Shan )

This App is about democracy, translated into Shan by Sai Harn. There are a few chapters in this App. We recommend to read it one by one chapters. And then please make a note for yourself what you are learning from that. And don’t forget to use in your real life.

All contents are provided by translator. I am sure this contents is not violent other rights or copyrights because I was given by translator.

If you have some problem within this App, you can contact developer by below address.

Email: pldevapp@pm.me

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ 2

1 တင်းႁၼ်ထိုင်

တွပ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင်

ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈပၼ်တင်းႁၼ်ထိုင်
တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ