မၢၵ်ႇဝႅၼ်

Tai Jumping Ball is a game in Tai or Shan language. Avoid hitting objects or cliff fall and try to get high score.

ၸၢမ်းပၢႆးၼပ်ႉ

ၸၢမ်းတၢင်းႁူႉၽၢႆႇပၢႆးၼပ်ႉ တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး Test your maths skill in Shan or Tai language!

Tai Fruit Game

လဵၼ်ႈၵဵမ်ႊမၢၵ်ႇမႆႉတႆး ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈမၢတ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း! Tai Fruit Game or Shan Fruit Game includes many Tai (Shan) fruits. Try to achieve highest score and level!

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း