လွၵ်းမိုဝ်း Unicode တႆးတႃႇ Windows

လွၵ်းမိုဝ်းတႆးတႃႇ Linux

လွၵ်းမိုဝ်းတႆးတႃႇ macOS

လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

ၾွၼ်ႉတႆး (Tai Fonts)

တၢဝ်ႊလူတ်ႊ ၾွၼ်ႉတႆးၵူႈပိူင်ပိူင်