တႆးလူတ်ႊ (Tai Load) မီးလွင်ႈယဵၼ်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် ႁူမ်ႈတီႈတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ (program) ဢမ်ႇၼၼ် သွပ်ႊဝႄး (software) တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈမီးယိူင်း မႆၢတႃႇႁႂ်ႈ တႆးလူတ်ႊပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ် –

  • ၶူၼ်ႉႁႃပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလႆႈငၢႆႈလႄႈဝႆး
  • တၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ထုၵ်ႇမႆၢမီႈ
  • တၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်လွတ်ႈၽေး (ဢမ်ႇမီးမႅင်း virus)
  • ႁဵၼ်းႁူႉ လႄႈ လႅၵ်ႈလႆၢႈတၢင်းႁူႉလွင်ႈပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၽႆၢႇတႆး

ပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ်

ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇတၢင်ႇ (upload) ဢမ်ႇၼၼ်ဢမ်ႇၵဵပ်းသိမ်းၾႆႇဝႆႉၼႂ်း server သင်။ တႃႇတၢဝ်ႊလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈသႂ်ႇပၼ်လိင်ႉ (link) လုၵ်ႉတီႈၸဝ်ႈၶွင်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼၼ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ (official link)။ ၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉတႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း (မႂ်ႇသုတ်း)၊ လွတ်ၽေးလွင်ႈမူင်ႈမႅင်း (virus)၊ လႄႈတႃႇႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႆၢမီႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃႇလႃႇသီႇ

  • ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်ထုၵ်ႇမႆၢမီလႄႈလွတ်ႈၽေး
  • ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ႁူႉၸၵ်လႄႈၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊလၢၵ်ႇလႆၢ
  • ပၼ်ႁႅင်းၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႆး (developer) တႃႇႁႂ်ႈပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
  • ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်လႄႈဢမ်ႇသႂ်ႇပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢမ်ႇထုၵ်ႇမႆၢမီႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸိူဝ်းဢၼ် crack ၸၵႂႃႇ
  • ဢမ်ႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ

ၵပ်းသိုပ်ႇ

သင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်မီၶေႃႈထၢမ်၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၵပ်းၵႆၢႇလူၺ်ႈပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ

Email: taiload@pm.me
Facebook: Tai Load