Sublime Text – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Sublime Text (သပ်ႊလၢႆႊ ထႅၵ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်တႅမ်ႈၶူတ်ႊ (code) လၢၵ်ႇလႆၢးဢၼ်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ (developer) တင်းၼမ်ထုၵ်ႇၸႂ်လႄႈၸႂ်ႉၼမ်။ ၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉမၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၸမ်ၵူႈၽႃႇသႃႇ programming လႄႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ႁၢင်ႈလီ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊဢၼ်လဵၵ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းပႆၢမီး feactures တင်းၼမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈၶူတ်ႊၼၼ်ႉ ဝႆးလႄႈလီသူၼ်ၸႂ်ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

Notepad++ (Free)

Notepad++ (ၼူတ်ႊၽႅတ်ႊ ၽတ်ႊၽတ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇတႅမ်ႈၶူတ်ႊ (source code editor) ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈလႆၢလႄႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ တႅမ်ႈၶူတ်ႊတႃႇဝႅပ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၽႃႇသႃႇ HTML, CSS, PHP, JavaScript ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Adobe Dreamweaver – (လႆႈသိုဝ်ႉ)

Adobe Dreamweaver (ဢေႊတူဝ်ႊပီႊ တရိမ်ႊဝဵပ်ႊဝိူဝ်ႊ) ပဵၼ်ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတႃႇႁဵတ်းဝႅပ်ႉသႆၢႉ (website) ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ပူဝ်ႊၵႅမ်ႊၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ Notepad++ ၵူၺ်းၽွၼ်းလီမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸၢင်ႈတူၺ်းႁၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ (graphic) ဝႅပ်ႉဝႆၢးသေႁဝ်းတႅမ်ႈၶူတ်ႉ (code) ၵမ်းလဵဝ်။ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၽႃႇသႃႇဝႅပ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ ActionScript, ASP, C#, CSS, ColdFusion, EDML, XHTML,...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း