ၸိူင်းပိၼ်ႇသဵင်တႆး (ဢႅပ်ႉၸိူင်းတႆး)

Tai Movie App ၼႆႉ ပဵၼ်ဢႅပ်ႉဢၼ် တူၺ်းလႆႈၸိူင်း ၽၢႆႇတႆး လူၺ်ႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ မီး ထီႇဝီႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉငၢႆႈ လႅတ်းၽႂ်း လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇသူၸဝ်ႈယူႇ။ ၸိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ပႃး ၸိူင်းႁၵ်ႉ၊ ၸိူင်းတိုၵ်းၵၼ်၊ ၸိူင်းဢလွင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈသူၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈတူၺ်းၸိူင်းသင်ၼႆ...

Tai Radio – ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆး

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ Tai Radio ပဵၼ်ဢႅပ်ႉႁူမ်ႈႁူင်းပွႆႇသဵင် ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇတႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ထႆးဝႆႉတီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။

Tai Music

ဢႅပ်ႉတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁၵ်ႉသဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း

Shan MP3

This app is for Shan MP3 songs listen for free all the time and easy for users to use. ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

မိဝ်းသိၵ်ႇတႆး

ဢႅပ်ႉမိဝ်းသိၵ်ႇတႆးၼႆႉ ႁဵတ်းၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ Tai Create ပိၼ်ႇပဵၼ်ၽႃႇသႃႇတႆး ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸႂ်ႈငၢႆႈတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၸႂ် လႄႈထႅင်ႈလွင်ႈၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇလူင်ႈ ဢမ်ႇလိုမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉလၢတ်ႈလႄႈဢၢၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်းၼမ်“ ၼႆၶႃႈ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်း

တႃႇတေပဵၼ် ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ သႅင်ငဝ်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) တီႈလႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ပဵၼ်ပပ်ႉမႃး၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်သွၼ်လႄႈပီမႂ်ႇ ဝႆႉသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း သူင်ပၢႆးမွၼ်းမႃး၊ ၾိင်းထုင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁၢႆ သၢႆၸႂ်ပၢႆးမွၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈၼႆယဝ်ႉ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း

တႆးထီႇဝီႇ – Tai TV

Tai TV is a video application for viewing online video news, music, tip, and other. It contains popular Tai (Shan) music channels such as...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း